11 آذر 1395 : 21:56
درس خارج اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه 5 (96-95)

وجوب مشورت حاکم در امر حکومت بهترین گزینه حلّ تعارض در مفاد ادله مشورت است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اعرافی با اشاره به تعارض اطلاق متعلق وجوب مشورت در احکام فردی و سیاسی و اطلاق صیغه امر در وجوب گفت: وجوب در عبارت «مشورت کنید» در امور اجتماعی و امور مهمّه می‌تواند به اطلاق خود باقی باشد اما در امور سهل و عمومی یقین است که اطلاق در این موارد تمام نیست.
04 آذر 1395 : 08:24
اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی / جلسه4(96-95)

مشورت نکردن در امور اجتماعی باعث ضررهای بزرگ می‌شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در چهارمین جلسه درس خارج اجتهاد و تقلید خود به تبیین دلالت روایات مشورت بر وجوب یا استحباب پرداخت و مشورت نکردن در امور اجتماعی را باعث ضررهای بزرگ دانست و در توضیح جایگاه وجوب مشورت گفت: مشورتی که مقدمه امر واجب است لازم می‌باشد.
11 آبان 1395 : 19:00
اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی / جلسه سوم(96-95)

علامه طباطبائی مشورت در آیه و أمرُهُم شُوری بَینَهُم را در مورد امور حکومتی و عمومی می دانست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه در سومین جلسه درس خارج اجتهاد و تقلید به تبیین بحث مشورت فقیه در صدور حکم پرداخت و با بیان اینکه حتی فقیه اعلم نیز در احکام فردی و سیاسی به مشاوره نیاز دارد اظهار داشت: به نظر علامه طباطبائی مشورت در آیه «وَ أمُرُهُم شوُری بَینَهُم» قطعا در مورد امور حکومتی و از وظایف حاکم شرع می باشد.
04 آبان 1395 : 20:24
اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی / جلسه دوم (96-95)

اخبار و احادیث مشاوره شامل مشورت فقیه در فقه فردی و حکومتی با متخصصین و فقهای دیگر نیز می شود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در دومین جلسه درس خارج اجتهاد و تقلید خود به تبیین رجحان روائی مشورت فقیه و حاکم در احکام فردی و حکومتی پرداخت و با بیان تفاوت مجلس فتوا با اکثریت افزود: شورای نگهبان، مجلس فتوای احکام حکومتی است.
02 آبان 1395 : 16:43
اجتهاد و تقلید، آیت الله اعرافی/ جلسه1 (96-95)

اجتهاد در اموری که یقین به مساله شرعی وجود دارد متوقف بر مشورت نیست

پایگاه اطلاع رسانی وسائل – آیت الله اعرافی، مدیر حوزه های علمیه در جلسه درس خارج اجتهاد و تقلید خود به تبیین جایگاه مساله مشورت در نظام توحیدی عصر غیبت پرداخت و گفت: بر اساس روایاتی که تواتر معنوی دارند مشورت برای همه مومنین و برای فقیه در مسائل غیر یقینی لازم و واجب است و روایات در باب مشورت، مسائل سیاسی و حکومتی را هم شامل می شود.
۴