12 خرداد 1396 : 00:43
آیت‌الله نوری‌همدانی در هفتادودومین جلسه درس خارج :

مخدوش بودن تمام ادله مخالفین وقف مسلمان برای کافر

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هفتادودوم درس خارج فقه خود، به ادامه بحث از وقف مسلمان برای کفار پرداخت و ادله موافقین و مخالفین را مورد بررسی قرار داد.
11 خرداد 1396 : 02:02
آیت‌الله نوری‌همدانی در هفتادویکمین جلسه درس خارج:

کسی استبعاد نکند که مسلمان نباید مالش را بر کافر وقف کند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هفتادویکم درس خارج فقه خود، به بحث از وقف مسلمان برای کفار پرداخت و اقسام ارتداد را نیز توضیح داد.
26 ارديبهشت 1396 : 21:12
آیت‌الله نوری‌همدانی در هفتادمین جلسه درس خارج :

وقف برای معدوم تبعاً للموجود صحیح است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه هفتادم درس خارج فقه خود، به ادامه بررسی شرایط موقوف علیه پرداخت و روایاتی را نیز ذکر کرد.
25 ارديبهشت 1396 : 20:11
آیت‌الله نوری‌همدانی در شصت‌ونهمین جلسه درس خارج:

عدم صحت وقف بر حملی که به دنیا نیامده است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه شصت‌ونهم درس خارج فقه خود، به بررسی شرایط موقوف علیه پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
24 ارديبهشت 1396 : 18:50
آیت‌الله نوری‌همدانی در شصت‌وهشتمین جلسه درس خارج:

جریمه تاخیر یا همان دیر‌کرد ربا و حرام است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه شصت‌وهشتم درس خارج فقه خود، به نکاتی درباره معاملات ربوی اشاره کرد و انتقاد شدیدی نیز به نظام بانکی کشور وارد کرد.
24 ارديبهشت 1396 : 16:27
آیت‌الله نوری‌همدانی در شصت‌وهفتمین جلسه درس خارج:

اگر مطلقا قبض ممکن نیست وقف نیز صحیح نخواهد بود

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه شصت‌وهفتم درس خارج فقه خود، به بررسی ادامه شرایط موقوف پرداخت و نظر امام (ره) را نیز بیان کرد.
23 ارديبهشت 1396 : 17:49
آیت‌الله نوری‌همدانی در شصت‌وششمین جلسه درس خارج :

مشاع را نیز می‌توان وقف کرد

پایگاه اطلاع رسانی وسائل-حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه شصت‌وششم درس خارج فقه خود، در ادامه بررسی وقف به بحث از شرایط موقوف پرداخت و نظر برخی از علما را نیز بیان کرد.
23 ارديبهشت 1396 : 16:02
آیت‌الله نوری‌همدانی در شصت‌وپنجمین جلسه درس خارج فقه:

صوفیه قابل تطهیر و تبرئه نیستند

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه شصت‌وپنجم درس خارج فقه خود به ادامه بحث از وقف پرداخت و نظر خود را درباره وقف برای کفار ذمی مطرح کرد.
21 ارديبهشت 1396 : 15:48
آیت‌الله نوری‌همدانی در شصت‌وچهارمین جلسه درس خارج :

بهترین دلیل بر بطلان مذهب صوفیه مطالعه احوالات آنها است

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه شصت‌وچهارم درس خارج فقه خود به جمع‌بندی مباحث گذشته در نقد صوفیه پرداخت و نکاتی را نیز در تکمیل بحث ذکر کرد.
19 ارديبهشت 1396 : 17:01
آیت‌الله نوری‌همدانی در شصت‌وسومین جلسه درس خارج فقه:

اتفاق تمام علما بر انحراف صوفیه

پایگاه اطلاع رسانی وسائل_حضرت آیت‌الله نوری همدانی در جلسه شصت‌وسوم درس خارج فقه خود به تایید و تاکید علمای بزرگ اسلام در انحراف صوفیه اشاره کرد.
۵